Ping of "Rust Fenix"

Brazil, Rio de Janeiro
35ms
Pinged 29 minutes ago
US, Chicago
166ms
Pinged 29 minutes ago
North America
172ms
Pinged 29 minutes ago
US, Dallas
177ms
Pinged 1 day ago
US, Los Angeles
208ms
Pinged 29 minutes ago
US, Portland
217ms
Pinged 29 minutes ago
Western Europe
242ms
Pinged 29 minutes ago
Germany, Frankfurt
251ms
Pinged 29 minutes ago
Eastern Europe
259ms
Pinged 29 minutes ago
Sweden, Stockholm
260ms
Pinged 29 minutes ago
Russia, Moscow
265ms
Pinged 29 minutes ago
Spain, Madrid
277ms
Pinged 29 minutes ago
Australia, Sydney
345ms
Pinged 29 minutes ago
China, Hong Kong
350ms
Pinged 29 minutes ago
South Africa
364ms
Pinged 29 minutes ago