Ping of "[EU] Rusty Mafia 4x"

[EU] Rusty Mafia 4x
Western Europe
11ms
Pinged 17 minutes ago
Germany, Frankfurt
19ms
Pinged 17 minutes ago
Sweden, Stockholm
37ms
Pinged 17 minutes ago
Spain, Madrid
42ms
Pinged 17 minutes ago
Eastern Europe
53ms
Pinged 17 minutes ago
Russia, Moscow
60ms
Pinged 17 minutes ago
US, Chicago
101ms
Pinged 17 minutes ago
US, Dallas
147ms
Pinged 17 minutes ago
US, Los Angeles
148ms
Pinged 17 minutes ago
US, Seattle
161ms
Pinged 17 minutes ago
China, Hong Kong
258ms
Pinged 17 minutes ago
Australia, Sydney
300ms
Pinged 17 minutes ago
North America
No ping information
Brazil, Rio de Janeiro
No ping information
South Africa
No ping information