Ping of "[EU] Rusty Mafia 4x"

[EU] Rusty Mafia 4x
Western Europe
11ms
Pinged 57 minutes ago
Sweden, Stockholm
37ms
Pinged 57 minutes ago
Spain, Madrid
40ms
Pinged 57 minutes ago
Eastern Europe
54ms
Pinged 57 minutes ago
Russia, Moscow
55ms
Pinged 57 minutes ago
Germany, Frankfurt
69ms
Pinged 57 minutes ago
US, Chicago
99ms
Pinged 57 minutes ago
US, Dallas
144ms
Pinged 57 minutes ago
US, Los Angeles
149ms
Pinged 57 minutes ago
US, Seattle
153ms
Pinged 57 minutes ago
China, Hong Kong
237ms
Pinged 57 minutes ago
Australia, Sydney
301ms
Pinged 57 minutes ago
North America
No ping information
Brazil, Rio de Janeiro
No ping information
South Africa
No ping information