Ping of "Buddy Town ☢️ Noob Friendly"

Buddy Town ☢️ Noob Friendly
US, Chicago
22ms
Pinged 47 minutes ago
US, Dallas
42ms
Pinged 47 minutes ago
US, Seattle
63ms
Pinged 47 minutes ago
US, Los Angeles
65ms
Pinged 47 minutes ago
Western Europe
74ms
Pinged 47 minutes ago
Germany, Frankfurt
77ms
Pinged 47 minutes ago
Sweden, Stockholm
96ms
Pinged 47 minutes ago
Spain, Madrid
103ms
Pinged 47 minutes ago
Russia, Moscow
114ms
Pinged 47 minutes ago
Eastern Europe
115ms
Pinged 47 minutes ago
China, Hong Kong
204ms
Pinged 47 minutes ago
Australia, Sydney
228ms
Pinged 47 minutes ago
North America
No ping information
Brazil, Rio de Janeiro
No ping information
South Africa
No ping information